Highlights: Reynolds dominates Gresham 47-19

Highlights: Reynolds dominates Gresham 47-19
Published: 11:30 PM PDT October 13, 2016