New tourism ad celebrates Oregon

New tourism ad celebrates Oregon
Published: 3:06 PM PDT March 13, 2018