Enjoy the fresh snow at the mountain

Enjoy the fresh snow at the mountain
Published: 2:36 PM PST January 19, 2018