Highlights: Reynolds dominates Gresham 47-19

Highlights: Reynolds dominates Gresham 47-19