Snow sticking on some roadways

Snow sticking on some roadways