Nonpartisan study examines 'IP 28'

Nonpartisan study examines 'IP 28'