Irate man drives bulldozer through four Washington houses