Legislature takes testimony on gun control

Legislature takes testimony on gun control