Taste testing white chocolate xurros

Taste testing white chocolate xurros